Đăng Ký Mạng Mobi 25K

Tên gói cước: Nhóm gói cước Tất cảD(7)DP(3)HD(5)HDP(4)M(3)MAX(3) Nhu cầu tìm kiếm Thời hạn (NGÀY) Tất cả1(1)Không giới hạn thời gian(3) Khoảng giá (VNĐ) Tất cả1.000đ - 101.000đ101.000đ - 201.000đ201.000đ - 301.000đ301.000đ - 401.000đ401.000đ - 501.000đ501.000đ - 601.000đ601.000đ - 701.000đ701.000đ - 801.000đ801.000đ - 901.000đ901.000đ - 1001.000đ1001.000đ - 1101.000đ1101.000đ - 1201.000đ1201.000đ - 1301.000đ1301.000đ - 1401.000đ1401.000đ - 1501.000đ Sau khi hết dung lượng Tất cảKhác(5)Ngừng duy trì kết nối Internet(25)Ngừng kết nối Internet(1)Ngừng truy cập(1)Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng(3)Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường(9) Số lượng SMS miễn phí Tất cả50 sms - 60 sms60 sms - 70 sms70 sms - 80 sms80 sms - 90 sms90 sms - 100 sms100 sms - 110 sms110 sms - 120 sms120 sms - 130 sms130 sms - 140 sms140 sms - 150 sms150 sms - 160 sms160 sms - 170 sms170 sms - 180 sms180 sms - 190 sms190 sms - 200 sms200 sms - 210 sms210 sms - 220 sms220 sms - 230 sms230 sms - 240 sms240 sms - 250 sms250 sms - 260 sms260 sms - 270 sms270 sms - 280 sms280 sms - 290 sms290 sms - 300 sms300 sms - 310 sms310 sms - 320 sms320 sms - 330 sms330 sms - 340 sms340 sms - 350 sms350 sms - 360 sms360 sms - 370 sms370 sms - 380 sms380 sms - 390 sms390 sms - 400 sms400 sms - 410 sms410 sms - 420 sms420 sms - 430 sms430 sms - 440 sms440 sms - 450 sms450 sms - 460 sms460 sms - 470 sms470 sms - 480 sms480 sms - 490 sms490 sms - 500 sms500 sms - 510 sms510 sms - 520 sms520 sms - 530 sms530 sms - 540 sms540 sms - 550 sms550 sms - 560 sms560 sms - 570 sms570 sms - 580 sms580 sms - 590 sms590 sms - 600 sms600 sms - 610 sms610 sms - 620 sms620 sms - 630 sms630 sms - 640 sms640 sms - 650 sms650 sms - 660 sms660 sms - 670 sms670 sms - 680 sms680 sms - 690 sms690 sms - 700 sms700 sms - 710 sms710 sms - 720 sms720 sms - 730 sms730 sms - 740 sms740 sms - 750 sms750 sms - 760 sms760 sms - 770 sms770 sms - 780 sms780 sms - 790 sms790 sms - 800 sms800 sms - 810 sms810 sms - 820 sms820 sms - 830 sms830 sms - 840 sms840 sms - 850 sms850 sms - 860 sms860 sms - 870 sms870 sms - 880 sms880 sms - 890 sms890 sms - 900 sms900 sms - 910 sms910 sms - 920 sms920 sms - 930 sms930 sms - 940 sms940 sms - 950 sms950 sms - 960 sms960 sms - 970 sms970 sms - 980 sms980 sms - 990 sms990 sms - 1000 sms1000 sms - 1010 sms1010 sms - 1020 sms1020 sms - 1030 sms1030 sms - 1040 sms1040 sms - 1050 sms1050 sms - 1060 sms1060 sms - 1070 sms1070 sms - 1080 sms1080 sms - 1090 sms1090 sms - 1100 sms1100 sms - 1110 sms1110 sms - 1120 sms1120 sms - 1130 sms1130 sms - 1140 sms1140 sms - 1150 sms1150 sms - 1160 sms1160 sms - 1170 sms1170 sms - 1180 sms1180 sms - 1190 sms1190 sms - 1200 sms1200 sms - 1210 sms1210 sms - 1220 sms1220 sms - 1230 sms1230 sms - 1240 sms1240 sms - 1250 sms1250 sms - 1260 sms1260 sms - 1270 sms1270 sms - 1280 sms1280 sms - 1290 sms1290 sms - 1300 sms1300 sms - 1310 sms1310 sms - 1320 sms1320 sms - 1330 sms1330 sms - 1340 sms1340 sms - 1350 sms1350 sms - 1360 sms1360 sms - 1370 sms1370 sms - 1380 sms1380 sms - 1390 sms1390 sms - 1400 sms1400 sms - 1410 sms1410 sms - 1420 sms1420 sms - 1430 sms1430 sms - 1440 sms1440 sms - 1450 sms1450 sms - 1460 sms1460 sms - 1470 sms1470 sms - 1480 sms1480 sms - 1490 sms1490 sms - 1500 sms1500 sms - 1510 sms

Bạn đang xem: Đăng ký mạng mobi 25k

Tên gói cước: Nhóm gói cước Tất cảD(7)DP(3)HD(5)HDP(4)M(3)MAX(3) Nhu cầu tìm kiếm Thời hạn (NGÀY) Tất cả1(1)Không giới hạn thời gian(3) Khoảng giá (VNĐ) Tất cả1.000đ - 101.000đ101.000đ - 201.000đ201.000đ - 301.000đ301.000đ - 401.000đ401.000đ - 501.000đ501.000đ - 601.000đ601.000đ - 701.000đ701.000đ - 801.000đ801.000đ - 901.000đ901.000đ - 1001.000đ1001.000đ - 1101.000đ1101.000đ - 1201.000đ1201.000đ - 1301.000đ1301.000đ - 1401.000đ1401.000đ - 1501.000đ Sau khi hết dung lượng Tất cảKhác(5)Ngừng duy trì kết nối Internet(25)Ngừng kết nối Internet(1)Ngừng truy cập(1)Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng(3)Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường(9) Số lượng SMS miễn phí Tất cả50 sms - 60 sms60 sms - 70 sms70 sms - 80 sms80 sms - 90 sms90 sms - 100 sms100 sms - 110 sms110 sms - 120 sms120 sms - 130 sms130 sms - 140 sms140 sms - 150 sms150 sms - 160 sms160 sms - 170 sms170 sms - 180 sms180 sms - 190 sms190 sms - 200 sms200 sms - 210 sms210 sms - 220 sms220 sms - 230 sms230 sms - 240 sms240 sms - 250 sms250 sms - 260 sms260 sms - 270 sms270 sms - 280 sms280 sms - 290 sms290 sms - 300 sms300 sms - 310 sms310 sms - 320 sms320 sms - 330 sms330 sms - 340 sms340 sms - 350 sms350 sms - 360 sms360 sms - 370 sms370 sms - 380 sms380 sms - 390 sms390 sms - 400 sms400 sms - 410 sms410 sms - 420 sms420 sms - 430 sms430 sms - 440 sms440 sms - 450 sms450 sms - 460 sms460 sms - 470 sms470 sms - 480 sms480 sms - 490 sms490 sms - 500 sms500 sms - 510 sms510 sms - 520 sms520 sms - 530 sms530 sms - 540 sms540 sms - 550 sms550 sms - 560 sms560 sms - 570 sms570 sms - 580 sms580 sms - 590 sms590 sms - 600 sms600 sms - 610 sms610 sms - 620 sms620 sms - 630 sms630 sms - 640 sms640 sms - 650 sms650 sms - 660 sms660 sms - 670 sms670 sms - 680 sms680 sms - 690 sms690 sms - 700 sms700 sms - 710 sms710 sms - 720 sms720 sms - 730 sms730 sms - 740 sms740 sms - 750 sms750 sms - 760 sms760 sms - 770 sms770 sms - 780 sms780 sms - 790 sms790 sms - 800 sms800 sms - 810 sms810 sms - 820 sms820 sms - 830 sms830 sms - 840 sms840 sms - 850 sms850 sms - 860 sms860 sms - 870 sms870 sms - 880 sms880 sms - 890 sms890 sms - 900 sms900 sms - 910 sms910 sms - 920 sms920 sms - 930 sms930 sms - 940 sms940 sms - 950 sms950 sms - 960 sms960 sms - 970 sms970 sms - 980 sms980 sms - 990 sms990 sms - 1000 sms1000 sms - 1010 sms1010 sms - 1020 sms1020 sms - 1030 sms1030 sms - 1040 sms1040 sms - 1050 sms1050 sms - 1060 sms1060 sms - 1070 sms1070 sms - 1080 sms1080 sms - 1090 sms1090 sms - 1100 sms1100 sms - 1110 sms1110 sms - 1120 sms1120 sms - 1130 sms1130 sms - 1140 sms1140 sms - 1150 sms1150 sms - 1160 sms1160 sms - 1170 sms1170 sms - 1180 sms1180 sms - 1190 sms1190 sms - 1200 sms1200 sms - 1210 sms1210 sms - 1220 sms1220 sms - 1230 sms1230 sms - 1240 sms1240 sms - 1250 sms1250 sms - 1260 sms1260 sms - 1270 sms1270 sms - 1280 sms1280 sms - 1290 sms1290 sms - 1300 sms1300 sms - 1310 sms1310 sms - 1320 sms1320 sms - 1330 sms1330 sms - 1340 sms1340 sms - 1350 sms1350 sms - 1360 sms1360 sms - 1370 sms1370 sms - 1380 sms1380 sms - 1390 sms1390 sms - 1400 sms1400 sms - 1410 sms1410 sms - 1420 sms1420 sms - 1430 sms1430 sms - 1440 sms1440 sms - 1450 sms1450 sms - 1460 sms1460 sms - 1470 sms1470 sms - 1480 sms1480 sms - 1490 sms1490 sms - 1500 sms1500 sms - 1510 sms
*


Các gói cước data giá rẻ của thuoclangnghi.com luôn thu hút được đông đảo người dùng mạng viễn thông. Cách đăng ký 3G thuoclangnghi.com 25k cũng vô cùng đơn giản và nhanh chóng, khiến đây là sự lựa chọn của đa số các bạn học sinh, sinh viên. Vậy hiện tại thuoclangnghi.com đang triển khai những gói cước thuoclangnghi.com 25.000 đồng nào? Cách đăng ký như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này ngay nhé!

Có thể bạn muốn xem nhanh bài viết : Đăng ký gói cước 3G – 4G – 5G thuoclangnghi.com M25 1 tháng

I. Gói cước 3G thuoclangnghi.com 25k gồm những gói nào?

Đăng ký gói 25 nghìn thuoclangnghi.com là phương pháp hoàn hảo để tiết kiệm cước phí mà vẫn có data thỏa thích để lướt web. Tuy nhiên, vì đây là các gói cước giá rẻ, các ưu đãi trong gói này cũng sẽ hạn chế hơn so với những gói cước siêu ưu đãi khác. Vì vậy, đây là nhóm gói cước phù hợp hơn cả cho đối tượng học sinh, sinh viên.

Hiện tại, thuoclangnghi.com có tới 3 gói cước khác nhau với giá cước cực ưu đãi 25.000 đồng mỗi chu kỳ. Đó bao gồm các gói M25BK, MIU2GB, M25. Trong số đó, nếu đăng ký gói MIU2GB, bạn đang đăng ký gói MIU sinh viên thuoclangnghi.com 25k – gói cước thiết kế dựa trên hệ thống các gói cước MIU của thuoclangnghi.com. 

Hãy cùng so sánh ưu đãi của các gói cước thông qua bảng sau: 


MIU2GB thuoclangnghi.com
Chu kỳ sử dụng: 30 ngày
Data tốc độ cao: 2Gb

Cước phí: 25.000 đồng
Sau khi hết data ưu đãi: Miễn phí data tốc độ thường
Cú pháp: DIG MIU2GB gửi 9084
ĐĂNG KÝ

M25BK thuoclangnghi.com
Chu kỳ sử dụng: 30 ngày 
Data tốc độ cao: Chu kỳ đầu: 3.6GB; 6 chu kỳ sau: 2GB; Từ chu kỳ 8: 500MB
Cước phí: 25.000 đồng
Sau khi hết data ưu đãi: Cước phí phát sinh 10đ/MB
Cú pháp: DIG M25BK gửi 9084
ĐĂNG KÝ


Xem thêm: Người Đạt Chỉ Số Sức Khỏe Loại 5 Có Đi Nghĩa Vụ Quân Sự, Hỏi Về Tiêu Chuẩn Sức Khỏe Đi Nghĩa Vụ Quân Sự

M25 thuoclangnghi.com
Chu kỳ sử dụng: 30 ngày 
Data tốc độ cao: 150Mb

 Cước phí: 25.000 đồng
Sau khi hết data ưu đãi: Cước phí phát sinh 25đ/50KB
Cú pháp: DIG M25 gửi 1543
 ĐĂNG KÝ

II. Điều kiện và cách đăng ký gói 25 nghìn thuoclangnghi.com

Với 2 gói cước trên, gói cước M25 thuoclangnghi.com sẽ là gói cước dễ đăng ký nhất. Cách đăng ký mạng thuoclangnghi.com 25k của gói cước MIU2GB và M25BK sẽ có những điều kiện khắt khe hơn cả. Cụ thể như sau: 

Điều kiện đăng ký gói cước MIU2GB gồm: 

Là thuê bao của thuoclangnghi.com đang hoạt động 2 chiềuThuê bao là khách hàng hòa mạng mới sim Trầm Hương, sim Phú Quý và sim Ba Khía Có đủ 25.000 đồng cước phí trong tài khoản khi tiến hành đăng ký

Điều kiện đăng ký gói cước M25BK gồm: 

Là thuê bao của thuoclangnghi.com đang hoạt động 2 chiềuThuê bao là khách hàng hòa mạng mới sim Ba Khía hoặc đang sử dụng sim Ba Khía nhận được tin nhắn thông báo được tham gia đăng ký gói cướcCó đủ 25.000 đồng cước phí trong tài khoản khi tiến hành đăng ký

Điều kiện đăng ký gói cước M25 gồm: 

Là thuê bao trả trước + trả sau của thuoclangnghi.com đang hoạt động 2 chiều Với thuê bao trả trước: có đủ 25.000 đồng cước phí trong tài khoảnVới thuê bao trả sau: thuê bao không đang nợ cước phí

Gói cước M25 thuoclangnghi.com không giới hạn điều kiện đăng ký quá khắt khe như hai gói cước còn lại. Cách đăng ký 3G thuoclangnghi.com 25000đ chỉ có gói M25 là đơn giản nhất. Do vậy, đây là lựa chọn của đa số các bạn trẻ hiện nay nếu muốn truy cập Internet với giá rẻ nhất, tiết kiệm nhất. 

III. Ai nên đăng ký gói mạng thuoclangnghi.com 25k

Đăng ký gói mạng thuoclangnghi.com 25k phù hợp nhất với đối tượng học sinh, sinh viên. Bởi đây là đối tượng có nhu cầu tiết kiệm cước phí, không liên tục sử dụng Internet di động do có thể dùng WiFi tại nhà riêng, trường học hay nơi làm thêm. Ngoài ra, nhóm đối tượng này thường xuyên sử dụng dữ liệu di động để lướt web, Facebook, nhắn tin,… là những hoạt động tiêu thụ ít data nhất. Các em học sinh, sinh viên cũng là những khách hàng đăng ký gói 25 nghìn thuoclangnghi.com, điển hình như gói M25, nhiều nhất.

Ngoài ra, những người không thường xuyên sử dụng mạng di động như người về hưu, nội trợ, v.v. cũng có thể tìm hiểu cách đăng ký 3G thuoclangnghi.com 25k. Bởi lẽ đây là những người không thường xuyên sử dụng Internet di động, song vẫn có thể phát sinh nhu cầu sử dụng; hoạt động online thường là đọc tin tức, xem Facebook, Zalo, gọi điện online, …

IV. Cú pháp cần lưu ý khi sử dụng gói cước 25K thuoclangnghi.com

Có 3 cú pháp liên quan đến các gói cước mà người dùng nào cũng cần lưu ý, gồm: cú pháp đăng ký, cú pháp kiểm tra số dung lượng còn lại, và cú pháp hủy đăng ký mạng thuoclangnghi.com 25k. Các cú pháp này như sau: 

Cú pháp Đăng ký gói 25 nghìn thuoclangnghi.com: 

DIG  gửi 9084

(tin nhắn miễn phí)

Trong đó: 

DIG: Mã dịch vụ để mở gói cước thuoclangnghi.com

Tên gói cước: M25, …

9084: Tổng đài đăng ký gói cước thuoclangnghi.com

Cú pháp kiểm tra dung lượng còn lại trong chu kỳ: 

KT DATA gửi 999

(200đ/tin nhắn)

Cú pháp hủy Đăng ký gói 25 nghìn thuoclangnghi.com

HUY  gửi 999

(200đ/tin nhắn)

V. Một số chia sẻ của người dùng khi đăng ký 3G thuoclangnghi.com 25k

Như đã đề cập, thường nhóm học sinh, sinh viên sẽ tìm cách đăng ký 3G thuoclangnghi.com 25k nhiều nhất. Hãy cùng nghe chia sẻ trải nghiệm của một số bạn trẻ về gói cước siêu ưu đãi này nhé!

Nguyễn Lan (20 tuổi, sinh viên): “Em đăng ký gói M25 của thuoclangnghi.com vì đó là gói cước có cách đăng ký 3G thuoclangnghi.com 25k dễ dàng nhất. Nhờ vậy mà em có thể sử dụng Internet di động những lúc cần thiết như gọi Grab, tra tài liệu, gửi tin nhắn Zalo, Messenger cho bạn bè, v.v. Em cũng không dùng nhiều mạng di động lắm do ở nhà và ở trường cũng có WiFi rồi. Nhưng có gói cước để tiết kiệm hơn những lúc cần thiết vẫn tốt hơn chứ ạ.”

Trần Khánh (16 tuổi, học sinh): “Em hay đi học thêm, phải gọi Grab, Bee mà ở trung tâm hay nhà giáo viên không có mạng. Em cũng còn là học sinh, không có khả năng chi trả cước phí quá nhiều. Bạn bè hướng dẫn em đăng ký gói M25 thuoclangnghi.com, và em cảm thấy rất hài lòng. Chỉ cần đăng ký gói 25 nghìn thuoclangnghi.com – mức cước phí chưa đến một bữa sáng mà em đã có thể lướt web, gọi xe công nghệ, nhắn tin online, truy cập Facebook,… những lúc cần rồi.”

Đăng ký mạng thuoclangnghi.com 25k thông qua gói cước M25 thuoclangnghi.com hiện là trào lưu trong giới trẻ bởi mức cước phí tiết kiệm, đăng ký nhanh chóng. Cách đăng ký 3G thuoclangnghi.com 25k cũng vô cùng đơn giản. Nếu bạn đang tìm kiếm một gói cước phù hợp với giá cước sinh viên, hãy tìm ngay đến M25 nhé!
Cách đăng ký 3G thuoclangnghi.com 25k 1 thángĐăng ký 4G Mobi
thuoclangnghi.comGói cước 4G thuoclangnghi.com
Tổng đài thuoclangnghi.com


cách đăng ký mạng thuoclangnghi.com 25kcách đăng ký 3g thuoclangnghi.com 25000đăng ký gói 25 nghìn thuoclangnghi.comđăng ký mimax thuoclangnghi.com 25kcách đăng ký 3g thuoclangnghi.com 25k
Tên gói cước: Nhóm gói cước Tất cảD(7)DP(3)HD(5)HDP(4)M(3)MAX(3) Nhu cầu tìm kiếm Thời hạn (NGÀY) Tất cả1(1)Không giới hạn thời gian(3) Khoảng giá (VNĐ) Tất cả1.000đ - 101.000đ101.000đ - 201.000đ201.000đ - 301.000đ301.000đ - 401.000đ401.000đ - 501.000đ501.000đ - 601.000đ601.000đ - 701.000đ701.000đ - 801.000đ801.000đ - 901.000đ901.000đ - 1001.000đ1001.000đ - 1101.000đ1101.000đ - 1201.000đ1201.000đ - 1301.000đ1301.000đ - 1401.000đ1401.000đ - 1501.000đ Sau khi hết dung lượng Tất cảKhác(5)Ngừng duy trì kết nối Internet(25)Ngừng kết nối Internet(1)Ngừng truy cập(1)Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng(3)Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường(9) Số lượng SMS miễn phí Tất cả50 sms - 60 sms60 sms - 70 sms70 sms - 80 sms80 sms - 90 sms90 sms - 100 sms100 sms - 110 sms110 sms - 120 sms120 sms - 130 sms130 sms - 140 sms140 sms - 150 sms150 sms - 160 sms160 sms - 170 sms170 sms - 180 sms180 sms - 190 sms190 sms - 200 sms200 sms - 210 sms210 sms - 220 sms220 sms - 230 sms230 sms - 240 sms240 sms - 250 sms250 sms - 260 sms260 sms - 270 sms270 sms - 280 sms280 sms - 290 sms290 sms - 300 sms300 sms - 310 sms310 sms - 320 sms320 sms - 330 sms330 sms - 340 sms340 sms - 350 sms350 sms - 360 sms360 sms - 370 sms370 sms - 380 sms380 sms - 390 sms390 sms - 400 sms400 sms - 410 sms410 sms - 420 sms420 sms - 430 sms430 sms - 440 sms440 sms - 450 sms450 sms - 460 sms460 sms - 470 sms470 sms - 480 sms480 sms - 490 sms490 sms - 500 sms500 sms - 510 sms510 sms - 520 sms520 sms - 530 sms530 sms - 540 sms540 sms - 550 sms550 sms - 560 sms560 sms - 570 sms570 sms - 580 sms580 sms - 590 sms590 sms - 600 sms600 sms - 610 sms610 sms - 620 sms620 sms - 630 sms630 sms - 640 sms640 sms - 650 sms650 sms - 660 sms660 sms - 670 sms670 sms - 680 sms680 sms - 690 sms690 sms - 700 sms700 sms - 710 sms710 sms - 720 sms720 sms - 730 sms730 sms - 740 sms740 sms - 750 sms750 sms - 760 sms760 sms - 770 sms770 sms - 780 sms780 sms - 790 sms790 sms - 800 sms800 sms - 810 sms810 sms - 820 sms820 sms - 830 sms830 sms - 840 sms840 sms - 850 sms850 sms - 860 sms860 sms - 870 sms870 sms - 880 sms880 sms - 890 sms890 sms - 900 sms900 sms - 910 sms910 sms - 920 sms920 sms - 930 sms930 sms - 940 sms940 sms - 950 sms950 sms - 960 sms960 sms - 970 sms970 sms - 980 sms980 sms - 990 sms990 sms - 1000 sms1000 sms - 1010 sms1010 sms - 1020 sms1020 sms - 1030 sms1030 sms - 1040 sms1040 sms - 1050 sms1050 sms - 1060 sms1060 sms - 1070 sms1070 sms - 1080 sms1080 sms - 1090 sms1090 sms - 1100 sms1100 sms - 1110 sms1110 sms - 1120 sms1120 sms - 1130 sms1130 sms - 1140 sms1140 sms - 1150 sms1150 sms - 1160 sms1160 sms - 1170 sms1170 sms - 1180 sms1180 sms - 1190 sms1190 sms - 1200 sms1200 sms - 1210 sms1210 sms - 1220 sms1220 sms - 1230 sms1230 sms - 1240 sms1240 sms - 1250 sms1250 sms - 1260 sms1260 sms - 1270 sms1270 sms - 1280 sms1280 sms - 1290 sms1290 sms - 1300 sms1300 sms - 1310 sms1310 sms - 1320 sms1320 sms - 1330 sms1330 sms - 1340 sms1340 sms - 1350 sms1350 sms - 1360 sms1360 sms - 1370 sms1370 sms - 1380 sms1380 sms - 1390 sms1390 sms - 1400 sms1400 sms - 1410 sms1410 sms - 1420 sms1420 sms - 1430 sms1430 sms - 1440 sms1440 sms - 1450 sms1450 sms - 1460 sms1460 sms - 1470 sms1470 sms - 1480 sms1480 sms - 1490 sms1490 sms - 1500 sms1500 sms - 1510 sms
Tên gói cước: Nhóm gói cước Tất cảD(7)DP(3)HD(5)HDP(4)M(3)MAX(3) Nhu cầu tìm kiếm Thời hạn (NGÀY) Tất cả1(1)Không giới hạn thời gian(3) Khoảng giá (VNĐ) Tất cả1.000đ - 101.000đ101.000đ - 201.000đ201.000đ - 301.000đ301.000đ - 401.000đ401.000đ - 501.000đ501.000đ - 601.000đ601.000đ - 701.000đ701.000đ - 801.000đ801.000đ - 901.000đ901.000đ - 1001.000đ1001.000đ - 1101.000đ1101.000đ - 1201.000đ1201.000đ - 1301.000đ1301.000đ - 1401.000đ1401.000đ - 1501.000đ Sau khi hết dung lượng Tất cảKhác(5)Ngừng duy trì kết nối Internet(25)Ngừng kết nối Internet(1)Ngừng truy cập(1)Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng(3)Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường(9) Số lượng SMS miễn phí Tất cả50 sms - 60 sms60 sms - 70 sms70 sms - 80 sms80 sms - 90 sms90 sms - 100 sms100 sms - 110 sms110 sms - 120 sms120 sms - 130 sms130 sms - 140 sms140 sms - 150 sms150 sms - 160 sms160 sms - 170 sms170 sms - 180 sms180 sms - 190 sms190 sms - 200 sms200 sms - 210 sms210 sms - 220 sms220 sms - 230 sms230 sms - 240 sms240 sms - 250 sms250 sms - 260 sms260 sms - 270 sms270 sms - 280 sms280 sms - 290 sms290 sms - 300 sms300 sms - 310 sms310 sms - 320 sms320 sms - 330 sms330 sms - 340 sms340 sms - 350 sms350 sms - 360 sms360 sms - 370 sms370 sms - 380 sms380 sms - 390 sms390 sms - 400 sms400 sms - 410 sms410 sms - 420 sms420 sms - 430 sms430 sms - 440 sms440 sms - 450 sms450 sms - 460 sms460 sms - 470 sms470 sms - 480 sms480 sms - 490 sms490 sms - 500 sms500 sms - 510 sms510 sms - 520 sms520 sms - 530 sms530 sms - 540 sms540 sms - 550 sms550 sms - 560 sms560 sms - 570 sms570 sms - 580 sms580 sms - 590 sms590 sms - 600 sms600 sms - 610 sms610 sms - 620 sms620 sms - 630 sms630 sms - 640 sms640 sms - 650 sms650 sms - 660 sms660 sms - 670 sms670 sms - 680 sms680 sms - 690 sms690 sms - 700 sms700 sms - 710 sms710 sms - 720 sms720 sms - 730 sms730 sms - 740 sms740 sms - 750 sms750 sms - 760 sms760 sms - 770 sms770 sms - 780 sms780 sms - 790 sms790 sms - 800 sms800 sms - 810 sms810 sms - 820 sms820 sms - 830 sms830 sms - 840 sms840 sms - 850 sms850 sms - 860 sms860 sms - 870 sms870 sms - 880 sms880 sms - 890 sms890 sms - 900 sms900 sms - 910 sms910 sms - 920 sms920 sms - 930 sms930 sms - 940 sms940 sms - 950 sms950 sms - 960 sms960 sms - 970 sms970 sms - 980 sms980 sms - 990 sms990 sms - 1000 sms1000 sms - 1010 sms1010 sms - 1020 sms1020 sms - 1030 sms1030 sms - 1040 sms1040 sms - 1050 sms1050 sms - 1060 sms1060 sms - 1070 sms1070 sms - 1080 sms1080 sms - 1090 sms1090 sms - 1100 sms1100 sms - 1110 sms1110 sms - 1120 sms1120 sms - 1130 sms1130 sms - 1140 sms1140 sms - 1150 sms1150 sms - 1160 sms1160 sms - 1170 sms1170 sms - 1180 sms1180 sms - 1190 sms1190 sms - 1200 sms1200 sms - 1210 sms1210 sms - 1220 sms1220 sms - 1230 sms1230 sms - 1240 sms1240 sms - 1250 sms1250 sms - 1260 sms1260 sms - 1270 sms1270 sms - 1280 sms1280 sms - 1290 sms1290 sms - 1300 sms1300 sms - 1310 sms1310 sms - 1320 sms1320 sms - 1330 sms1330 sms - 1340 sms1340 sms - 1350 sms1350 sms - 1360 sms1360 sms - 1370 sms1370 sms - 1380 sms1380 sms - 1390 sms1390 sms - 1400 sms1400 sms - 1410 sms1410 sms - 1420 sms1420 sms - 1430 sms1430 sms - 1440 sms1440 sms - 1450 sms1450 sms - 1460 sms1460 sms - 1470 sms1470 sms - 1480 sms1480 sms - 1490 sms1490 sms - 1500 sms1500 sms - 1510 sms

*

*
Chuyên trang tư vấn và bán lẻ sản phẩm gói cước thuoclangnghi.comthuoclangnghi.com