5 ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 4 QUA MẠNG THEO CHUẨN CHƯƠNG TRÌNH BỘ GIÁO DỤC

Bộ đề luyện thi tiếng Anh lớp 4 qua mạng giúp những em học viên lớp 4 làm quen với các dạng bài tập từ cơ phiên bản tới nâng cao. Vày vậy, những bộ đề ôn luyện tiếng Anh này sẽ giúp đỡ tiếp cận dần dần dần, từ cạnh tranh đến dễ để trẻ học tiếng Anh tác dụng hơn.

Mời thầy cô, bố mẹ cùng các concùng tìm hiểu thêm 5 cỗ đề được thuoclangnghi.com biên soạn theo chuẩn chương trình Bộ giáo dục và đào tạo dưới đây!

Tổng quan về đề thi

Trong cỗ đề luyện thi tiếng Anh lớp 4 qua mạngcó các dạng bài tập như: Khoanh một từ không giống với từ bỏ còn lại, nối câu, xong bài hội thoại, sử dụng tranh nhắc nhở để kết thúc câu, tìm hai bạn thích hợp, tấn công số khớp ứng vào hình vẽ, thu xếp lại câu, lựa chọn từ đúng....

Bạn đang xem: 5 đề thi tiếng anh lớp 4 qua mạng theo chuẩn chương trình bộ giáo dục

Với các dạng bài xích tập, các nhỏ nhắn sẽ được rèn luyện đa phần kiến thức khác nhau từ từ bỏ vựng cho ngữ pháp, từ từ solo đến câu hoàn chỉnh. Mời thầy cô và những em cùng xem thêm 5 cỗ đề thi giờ Anh.

*

Luyện đề thi thường xuyên giúp trẻ con tiếp cận dần dần dần, từ cực nhọc đến dễ dàng để học tiếng Anh hiệu quả hơn

Bộ đề thi số 1

Phần 1: Pick the right answer (Chọn đáp án hợp lý cho mỗi câu hỏi dưới đây)

1. Where _____ you from? I am from Vietnam.

A. Is B. Be C. Am D. Are

2. There _____ twenty students in my class.

A. Is B. Am C. Are D. Don't

3. A: Hi! My name is Tuan

B: I am Minh. Nice to lớn meet _____.

A. You B. His C. Her D. She

4. Choose the odd one out.

A. Cát B. Dog C. House D. Cow

5. My brother _____ 5 years old.

A. Am B. Is C. Are D. Be

6. Choose the odd one out.

A. Soccer B. Physics C. Music D. Maths

7. Tuan is my _____ too.

A. He B. She C. Friend D. Be

8. We vày many exercises ______ Math lessons.

A. Khổng lồ B. So C. During D. But

9. Is ______ house big?

A. You B. Your C. Yours D. Yous

10. Tuan is _____ neighbour.

A. He B. Him C. They D. His

Phần 2: Fill the blank (Điền từ/ chữ cái còn thiếu vào nơi trống)

11. Vì chưng you want a cup of coffee? _ _, I am not.

12. A ch_ _ken

13. Stand _ _, please.

14. _ _ose are my notebooks.

15. A. Where is Tuan from?

B: _ _ is from Thailand.

16. Trang chủ w_ _k

17. This is my h_use.

18. Suns_ _ne

19. There are twenty chairs _ _ my classroom.

20. I _ _ _ swim but I can't dive.

Phần 3: Cool pair matching (Nối từ giờ Anh với quan niệm Tiếng Việt tương ứng)

21. Pencil

A. Trái táo

22. Apple

B. Loại giường

23. Bed

C. Dòng bàn

24. Table

D. Ngôi nhà

25. Cat

E. Bé Mèo

26. House

F. Bút chì

Đáp án

1

D

5

B

9

B

13

up

17

o

21

F

25

E

2

C

6

A

10

D

14

Th

18

hi

22

A

26

D

3

A

7

C

11

No

15

He

19

in

23

B

4

C

8

C

12

ic

16

or

20

can

24

C

*

Với những dạng bài xích tập, các bé xíu sẽ được rèn luyện phần nhiều kiến thức khác nhau

Bộ đề thi số 2

Phần 1: Complete the conversation below (Hoàn thành đoạn hội thoại sau)

Conversation 1:

A: Hi, Tuan. How (1)……………. You, today?

B: I’m fine, (2)………………

A: bởi vì you (3)………………. English today?

B: No, I don’t

A: (4)………… subjects bởi you have today?

B: (5) M_ _ _ and Physics.

Conversation 2:

A: vì you lượt thích English?

B: Yes, I do. I (6) ……………very much.

A: When bởi vì you have (7) A_ _?

B: I have it on (8) Tu_ _ _ _ _ & on Thursday.

A: (9) ………………….do you vị during Art lesson?

B: I learn lớn (10) d _ _ _a people and objects.

Phần 2: Fill in the paragraph (Hoàn thành đoạn văn sau)

A. Animals B. Bad smell C. Zoo D. Roar E. Blow bubble F. Fly

Minh and his friends are at the (11) ___________ now. They like the (12) ___________ very much. Tuan likes elephants because they can (13) ___________. But Minh does not lượt thích elephants because they have (14) ____________. Lan likes tigers because they can (15) ___________. Hue likes eagles because they can (16) ____________.

Phần 3: Complete the sentences with suggested pictures (Hoàn thành câu với tranh gợi ý)

17

He is a ……………………………

*

18

There is an ……………………………

*

19

There are …………………… children.

*

20

The boy is holding a ……………………………

*

21

The ………… is sitting on the girl’s shoulder.

Xem thêm: Khái Niệm Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe Tiếng Anh Là Gì? Thông Tư 43/2014/Tt

*

22

The boy is wearing a ……………………………

*

23

This is my ……………………………

*

24

There are …………………………… eggs.

*

25

They are ……………………………

*

Đáp án

1

are

6

like

11

C

16

F

21

monkey

2

And you?

7

rt

12

A

17

doctor

22

shirt

3

learn/study

8

esday

13

E

18

elephant

23

school

4

What

9

What

14

B

19

five

24

three

5

ath

10

aw

15

D

20

pencil

25

singing

*

Bố chị em nên lựa chọn bộ đề cân xứng với tài năng của bé

Bộ đề thi số 3

Phần 1: Leave me out (Loại quăng quật 1 ký tự để sở hữu từ hoàn chỉnh)

1. COSLD

2. STUADENT

3. ENJGINEER

4. STPOON

5. CHIACKEN

6. COMQPUTER

7. FOGUR

8. FALRMER

9. BOASRD

10. CZLOUD

11.STWING

12.BAXNANA

13. COGME

14. THUERSDAY

15. CONMB

16. DTOG

Phần 2: Find the right letters (Điền vào ký tự đúng)

17. Ho_ many eggs are there?

18. Th_ _ e are four people in my family.

19. C_ _ you sing a song?

20. Bởi vì you _ _ke Math?

21. They _ _e doctors.

Đáp án

1

S

4

T

7

G

10

Z

13

G

16

T

19

an

2

A

5

A

8

L

11

T

14

E

17

w

20

li

3

J

6

Q

9

S

12

X

15

N

18

er

21

ar

*

Bên cạnh việc luyện tập thường xuyên, phụ huynh nên khích lệ và sắp tới xếp thời hạn nghỉ ngơi hợp lý cho bé

Bộ đề thi số 4

Phần 1: Complete the sentences (Viết câu trả chỉnh)

1. My mother / nurse

………………………………………………………………………………..

2. When / learn / English?

………………………………………………………………………………..

3. I / khổng lồ school / 6.30 a.m

………………………………………………………………………………..

4. Nice to lớn / you

………………………………………………………………………………..

5. There / four / eggs / the table

………………………………………………………………………………..

Phần 2: Odd one out (Chọn trường đoản cú khác các loại với số đông từ còn lại)

6. A. Read B. Learn C. Letter

7. A. Doctor B. Nurse C. House

8. A. Working B. Sit C. Stand

9. A. Learning B. Walking C. Badminton

10. A. Always B. Never C. Usually

Phần 3: Choose the right answer (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng)

11. Those are my________

A. Pencil B. Pencils C. A pencil

12. ______ vày you have English?

A. When B. Why C. What

13. I have Art ____ Tuesday.

A. On B. In C. During

14. I sing a tuy vậy during ______ lesson.

A. Art B. Music C. Maths

Phần 4: Match column A with column B (Nối cột A cùng với cột B)

AB

15. What time vì chưng you go to lớn sleep?

16. What subjects vày you like?

17. What’s your favourite fruit?

18. What colour is your shirt?

19. Would you lượt thích an orange?

20. Why do you want to go lớn the zoo?

A. My favourite fruit is apple.

B. Because I want lớn see animals.

C. No, thank you.

D. I lượt thích English và Art.

E. They’re black.

F. At 9 p.m.

Đáp án

1

My mother is a nurse.

6

C

11

B

16

D

2

When bởi you learn English?

7

C

12

A

17

A

3

I go to school at 6.30 a.m.

8

A

13

A

18

E

4

Nice to lớn meet you.

9

C

14

B

19

C

5

There are four eggs on the table.

10

B

15

F

20

B

*

Sự khích lệ của bố mẹ là cồn lực để nhỏ học tập và rứa gắng

Bộ đề thi số 5

Phần 1: Choose the right answer (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng)

1. What time does .............. Wake up?

A. He B. They C. You

2. What ............. Are your shoes? They are brown.

A. Colour B. Time C. Would

3. Bởi you have Math today? No,…………

A. I am B. I bởi vì C. I don’t

4. I am hungry. Let’s go to lớn the.....................

A. Restaurant B. Post office C. Zoo

5. ........... Tuan works from 9.00a.m lớn 6.00 p.m?--> Yes, he does.

A. Vị B. Does C. Did

Phần 2: Complete the dialogue with appropriate words (Hoàn thành đoạn đối thoại với trường đoản cú gợi ý)

A. Too B. Singer C. Swing D. Why E. From F. Doctor G. About H. Singing I. Very

Nam: vày you like (6) ……….........., Tuan?

Alan: Yes. I love it (7) ............ Much.

Nam: (8) .................... Vì you lượt thích it?

Alan: Because I want to lớn become a (9) …............. And how (10) ............. You?

Nam : I want lớn become a (11) ..............

Phần 3: Odd one out (Chọn một trường đoản cú khác các loại với đông đảo từ còn lại)

12. A. Monday B. Tuesday C. Friday D. Tomorrow

13. A. Headache B. Toothache C. Problem D. Fever

14. A. Cool B. Weather C. Cold D. Hot

15. A. When B. Why C. What D. The

16. A. Subject B. English C. Math D. Art

17. A. American B. England C. Vietnam D. Singapore

18. A. Xanh B. Green C. White D. Dog

19. A. Elephant B. Circus C. Tiger D. Monkey

20. A. Shorts B. T-shirt C. Zoo D. Jean

21. A. Engineer B. Cinema C. School D. Bookshop

Đáp án

1

A

4

A

7

I

10

G

13

C

16

A

19

B

2

A

5

B

8

D

11

F

14

B

17

A

20

C

3

C

6

H

9

B

12

D

15

D

18

D

21

A

Bên cạnh cho nhỏ nhắn luyện tập thi giờ Anh lớp 4 qua mạng với những bộ đề trên, nhiều bố mẹ chọn thuoclangnghi.com - ứng dụng học giờ đồng hồ Anh online chất lượng cao nhằm hỗ trợ nhỏ nhắn học với thi tốt hơn. Phụ huynh và trẻ cùng trải nghiệm ngay ứng dụng thuoclangnghi.com tại đây với tài khoản học thử: