Tình trạng sức khỏe tiếng anh

Giữa năm 1956, trong một chuyến công tác đến Mĩ, Franklin bắt đầu nghi ngờ về tình trạng sức khoẻ của bản thân.

Bạn đang xem: Tình trạng sức khỏe tiếng anh


In mid-1956, while on a work-related trip to the United States, Franklin first began to suspect a health problem.
Trong chuyến đi, tình trạng sức khoẻ của ông xấu đi và Wahid đã được nhập viện tại Jombang vào ngày 24 tháng 12 năm 2009.
During the trip his health worsened and Wahid was admitted to hospital in Jombang on 24 December 2009.
Họ quy mức tăng trưởng chậm lại cho những lo ngại đang diễn ra về tình trạng sức khoẻ của các nền kinh tế châu Âu và Hoa Kỳ .
It attributed the moderating growth to ongoing worries about the health of the US and European economies .
Nhưng từ năm 1919, giống tình trạng sức khoẻ của ông, kỹ năng chính trị của Wilson bắt đầu suy yếu, và mọi việc đột nhiên trở nên tồi tệ.
Tình trạng sức khoẻ nói chung của dân chúng bắt đầu sụt giảm đáng kể và tới năm 1997, tới 25% dân số Zimbabwe đã bị ảnh hưởng bởi HIV, virus AIDS.
The general health of the civilian population also began to significantly flounder and by 1997 25% of the population of Zimbabwe had been infected by HIV, the AIDS virus.
Tuổi và tình trạng sức khoẻ chung của người phụ nữ cũng ảnh hưởng khả năng đối mặt với việc phẫu thuật , hoá trị và các cách điều trị khác .
The woman "s age and general state of health can affect her ability to cope with surgery , chemotherapy and other treatments .
Môi trường bao gồm điều kiện nhà ở, tình trạng sức khoẻ và chế độ ăn uống tất cả đều ảnh hưởng đến sự phát triển của bệnh tiểu đường ở chuột.
Environment including housing conditions, health status, and diet all affect development of diabetes in the mice.
Viên chỉ huy cảnh sát khu vực David Sonny cho biết , Lu 51 tuổi , cũng gọi là Zi Shun Lu , đã ở trong tình trạng sức khoẻ kém khi anh ấy được giải cứu .
Lu , 51 , also known as Zi Shun Lu , was in poor health when he was rescued , regional police commander Sonny David said .
Các nghiên cứu trước đây phát hiện ra rằng nếu ngồi trước màn hình nhiều sẽ dẫn đến tình trạng sức khoẻ kém , hoạt động thể chất sẽ cải thiện tình trạng tâm lý .
Earlier studies have found that while more time spent in front of a screen led to lower well-being , physical activity improved one "s state of mind .
Đã có những dư luận trái chiều về tình trạng sức khoẻ cũng như nơi ở của bà Jackson , cùng với việc phát hiện những bức ảnh của bà chụp với người thân ở Arizona .
There have been conflicting claims about her wellbeing and whereabouts , with pictures emerging of her later with relatives in Arizona .

Xem thêm: Thuốc Điều Trị Rối Loạn Tiêu Hóa : Nguyên Nhân, Triệu Chứng Và Cách Điều Trị


Ước tính có khoảng một phần trăm dân số thế giới mắc bệnh tâm thần phân liệt và hầu hết họ đều bị suy nhược liên tục chủ yếu về tình trạng sức khoẻ thần kinh .
An estimated one percent of the world "s population suffers from schizophrenia , the most persistently debilitating of the major mental health conditions .
Vào cuối tháng 12 năm 2009, mặc dù tình trạng sức khoẻ yếu kém và một cuộc viếng thăm bệnh viện gần đây, Wahid đã yêu cầu được đưa đến thăm Rembang (nằm ở Trung Java) và Jombang.
In late December 2009, despite poor health and a recent hospital visit, Wahid asked to be taken to visit Rembang (situated in Central Java) and Jombang.
Ông đưa ra một chiến dịch công kích tập trung vào tình trạng sức khoẻ kém cỏi của vị tổng thống đương nhiệm và hứa hẹn đưa nước Nga trở về với những ngày vinh quang thời Xô viết.
He ran a campaign focusing on the president"s ill health and pledged to return Russia to its Soviet days of glory.
Ông Ortega cũng nói với toà rằng hôm trước hôm Jacson qua đời , ông có bày tỏ " điều vô cùng lo lắng " trong một email gửi cho người tổ chức hoà nhạc của Jackson về tình trạng sức khoẻ của Jackson .
Mr Ortega also told the court that days before Jackson "s death , he expressed " deep concern " in an email to Jackson "s concert promoter about the state of Jackson "s health .
Các phản ứng cá nhân đối với chất gây ô nhiễm không khí tùy thuộc vào loại chất gây ô nhiễm mà người đó tiếp xúc, mức độ tiếp xúc, tình trạng sức khoẻ và di truyền của cá nhân.
Individual reactions to air pollutants depend on the type of pollutant a person is exposed to, the degree of exposure, the individual"s health status and genetics.
Điều này dường như không thể xảy ra, khi mà Ieyasu đang trong độ tuổi 70 và đã ở trong tình trạng sức khoẻ tồi tệ, nhưng người ta vẫn chưa biết cách mà Musashi nhận được sự trọng đãi của Ieyasu.
This may seem unlikely since Ieyasu was in his 70s and was in poor health already, but it remains unknown how Musashi came into Ieyasu"s good graces.
Nhưng các phát hiện cho thấy điều này có thể không đúng , và các nhà nghiên cứu khuyên các bậc phụ huynh nên giới hạn việc sử dụng máy tính và thời gian xem TV để đảm bảo " tình trạng sức khoẻ tốt nhất " .
But its findings indicate that might not be the case , and the researchers advise parents to limit their children "s computer use and TV viewing time to ensure their " optimal well-being . "
Cư dân Bồ Đào Nha thường được thông báo kịp thời về tình trạng sức khoẻ của họ, các tác động tích cực và tiêu cực trong các sinh hoạt đối với sức khoẻ của họ và việc sử dụng các dịch vụ y tế.
People are usually well informed about their health status, the positive and negative effects of their behaviour on their health and their use of health care services.
Những lời đồn thổi lan ra rằng tình trạng sức khoẻ kém của ông là do nhiễm độc phóng xạ và rằng nó bị gây ra bởi phóng xạ strontium bị bỏ vào bát súp của ông trong thời gian ông đang ở Moscow nhằm giết ông.
Rumours sprang up that his illness was radiation sickness and that it was caused by radioactive strontium being placed in his soup during his stay in Moscow in an attempt to kill him.
Việt Nam cũng đã có những cải thiện ấn tượng về tình trạng sức khoẻ của người dân, qua việc tuổi thọ tăng cao và số năm sống khoẻ mạnh, giảm đáng kể các bệnh lây nhiễm, và mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế.
The country has also made impressive improvements in health status, with huge gains in life expectancy and healthy years of life, dramatic reductions in communicable disease incidence, and significant expansion of health insurance coverage.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M